ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN FRISBI

 

ARTIKEL 1 – DEFINITIES, JURIDISCHE HOEDANIGHEID OPDRACHTNEMER

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer bij een overeenkomst als bedoeld in Artikel 3; opdrachtnemer: de vennootschap onder firma Frisbi gevestigd te Eindhoven, dossiernummer handelsregister 17169781,
1.2. Het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
1.3. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor opdrachtnemer werkzaam zijn.

 

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, strekkend tot het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer, van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede van alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen en/of offertes.
2.2 Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover opdrachtnemer deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan opdrachtgever heeft bevestigd.
2.3 Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.
2.4 Aan de algemene voorwaarden van opdrachtgever komt slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel of indien zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van opdrachtnemer.

 

ARTIKEL 3. OVEREENKOMST, OFFERTE EN BEVESTIGING

3.1 Offerte Offertes zijn vanaf de offertedatum 8 weken geldig. Prijsopgaven gedaan in de offerte kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.
3.2 Schriftelijke bevestiging Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd.
3.3 Meerdere opdrachtnemers Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan deze opdrachtnemer wenst te verstrekken, dient hij de opdrachtnemer, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.
3.4 Eenzelfde opdracht eerder aan ander verstrekt Indien een opdrachtgever een zelfde opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij de opdrachtnemer, onder vermelding van de naam van de ander, hiervan op de hoogte te stellen.

 

ARTIKEL 4. DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

4.1 Uitvoeren opdracht De opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal de opdrachtnemer de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.
4.2 Verstrekken van gegevens De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de opdrachtnemer mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.
4.3 Aanvraag offertes toeleveranciers Indien de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan de opdrachtnemer namens de opdrachtgever offertes aanvragen.
4.4 Gebruik toeleveranciers Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het project, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan de opdrachtnemer, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken. Indien bij de uitvoering van de opdracht de opdrachtnemer volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.
4.5 Openbaarmaking en verveelvoudiging Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien de opdrachtnemer, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtnemer zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.
4.6 Termijn van levering Een door de opdrachtnemer opgegeven termijn voor het volbrengen van het project heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. De opdrachtnemer is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het project, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.
4.7 Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke- of kwaliteitsnormen niet tot de opdracht van de opdrachtnemer.
4.8 Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden meegedeeld.

 

ARTIKEL 5. RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM EN EIGENDOMSRECHTEN

5.1 Auteursrecht en industriële eigendom Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom- waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan de opdrachtnemer. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend de opdrachtnemer daartoe bevoegd.
5.2 Onderzoek naar het bestaan van rechten Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht van opdrachtnemer het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
5.3 Naamsvermelding Tenzij het werk er zich niet voor leent, is de opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen
5.4 Eigendom bij opdrachtnemer Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de opdrachtnemer tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van de opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

 

ARTIKEL 6. GEBRUIK EN LICENTIE

6.1 Het gebruik Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de opdrachtnemer, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtnemer bekend te zijn gemaakt.
6.2 Ruimer gebruik De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer niet gerechtigd het ontwerp ruimer te gebruiken dan is overeengekomen.
6.3 Wijzigingen Tenzij anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, aan te brengen of te laten aanbrengen.
6.4 Eigen promotie De opdrachtnemer heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

 

ARTIKEL 7. HONORARIUM

7.1 Honorarium en bijkomende kosten Opdrachtnemer heeft vóór de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan Opdrachtnemer, dan wel daarvoor zekerheidheeft gesteld. Het honorarium van Opdrachtnemer wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen van Opdrachtnemer en is verschuldigd naar mate door Opdrachtnemer werkzaamheden te behoeve van opdrachtgever zijn verricht.
7.2 Honorarium voor meerwerk Indien de opdrachtnemer door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door de opdrachtnemer gehanteerde honorariumtarieven.
7.3 Overeenkomst voor een vast bedrag Indien de overeenkomst is aangegaan voor een vast bedrag, houdt Opdrachtnemer het recht meer werkzaamheden dan vermeld in de opdracht uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, mits deze werkzaamheden voor de goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn. Opdrachtgever wordt – tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is – vooraf schriftelijk op de hoogte gebracht van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden, in welk geval opdrachtgever binnen vijf werkdagen schriftelijk dient te berichten dat opdrachtgever zich met de extra werkzaamheden en daarmee samenhangende kosten niet kan verenigen, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer bevoegd zal zijn de aanvullende werkzaamheden onverkort uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen.
7.4 Accountantsonderzoek Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft de opdrachtnemer na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een registeraccountant te laten controleren. Indien uit zo’n controle blijkt dat de opgave van de opdrachtgever niet overeenkomt met de werkelijke gang van zaken, zullen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever komen.

 

ARTIKEL 8. BETALING

8.1 Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in Nederlands wettig betaalmiddel te geschieden door storting of overmaking op de op de factuur aangegeven bank- of girorekening binnen veertien dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan opdrachtgever in verzuim is.
8.2 Indien opdrachtgever in verzuim is zijn, onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer, alle vorderingen van Opdrachtnemer op opdrachtgever dadelijk en geheel opeisbaar, ook al is de betalingstermijn nog niet verstreken.
8.3 Alle buitengerechtelijke kosten die Opdrachtnemer heeft moeten maken in verband met de incasso van een vordering op opdrachtgever zijn voor rekening van opdrachtgever.
8.4 Alle kosten die Opdrachtnemer heeft moeten maken in verband met een gerechtelijke procedure tegen opdrachtgever zijn voor rekening van opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechtelijke proceskostenveroordeling overtreffen, tenzij Opdrachtnemer als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.
8.5 Betalingen van opdrachtgever strekken in mindering van achtereenvolgens de voor rekening van opdrachtgever komende kosten bedoeld in lid 4, de voor rekening van opdrachtgever komende kosten bedoeld in lid 3, de verschenen wettelijke rente, de lopende wettelijke rente en de hoofdsom, ongeacht of opdrachtgever een andere volgorde heeft aangewezen.
8.6 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voorzover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
8.7 Vervallen licentie Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is.

 

ARTIKEL 9. OPZEGGING EN ONTBINDING OVEREENKOMST

9.1 Opzegging overeenkomst door opdrachtgever Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.
9.2 Ontbinding overeenkomst door opdrachtnemer Indien de overeenkomst door de opdrachtnemer wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van de opdrachtnemer redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
9.3 Schadevergoeding De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door de opdrachtnemer op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 30 % van het resterende deel van het honorarium welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
9.4 Faillissement Zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surséance van de andere partij.
9.5 Gebruik resultaat na voortijdige beëindiging Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.
9.6 Duurovereenkomsten Wanneer de werkzaamheden van de opdrachtnemer bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

 

ARTIKEL 10 GARANTIES EN VRIJWARINGEN

10.1 Auteursrechthebbende De opdrachtnemer garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.
10.2 Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik ontwerp De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer of door de opdrachtnemer bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.
10.3 Verstrekte materialen en gegevens De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

 

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Aansprakelijkheid De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor: a. Fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld. b. Misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. c. Fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden. d. Gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers. e. Fouten in het ontwerp/project of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 4.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben. f. Fouten in het ontwerp/project of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.
11.2 Beperking aansprakelijkheid Behoudens in geval van opzet of grove schuld van de opdrachtnemer of de bedrijfsleiding van de opdrachtnemer, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag dat in redelijkheid in verhouding staat tot de omvang van de opdracht, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan Eur. 10.000,- of, indien het aan de opdracht verbonden honorarium hoger is, het bedrag van dit honorarium.
11.3 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht door opdrachtgever geleden schade voor zover mogelijk ongedaan te maken of te beperken op een door opdrachtnemer eenzijdig vast te stellen wijze.
11.4 Opdrachtgever is, indien hij overweegt opdrachtnemer aansprakelijk te stellen tot vergoeding van schade, verplicht daarover met opdrachtnemer in overleg te treden, alvorens hij tot aansprakelijkheidstelling overgaat.
11.5 Verval aansprakelijkheid Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.
11.6 Kopieën materialen De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan de opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
11.7 Bewaarplicht Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht m.b.t. de gebruikte materialen en gegevens.

 

ARTIKEL 12. OVERIGE BEPALINGEN

12.1 Overdracht aan derden Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.
12.2 Vertrouwelijkheid Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
12.3 Opschriften De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.
12.4 Nederlands recht Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd.

 

ARTIKEL 13. OVERMACHT

Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

 

ARTIKEL 14. OPSCHORTINGSRECHT

Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever zijn voldaan.

 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17169781.

Frisbi V.O.F. 03-01-2005